Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“

 

член 1

Работно време на Търговския център

 

1.1. Търговският център ще бъде отворен за клиенти всеки ден през цялата година без прекъсване от 10:00 до 22:00 часа („Работно време на Търговския Център”), освен ако съгласно действащото законодателство Търговският Център следва да бъде затворен задължително в определени дни от годината. Работното време на кино-оператора, на боулинга, ресторантите и на други наематели със специфичен предмет на дейност може да се различава от Работното време на Търговския Център, като ще бъде изрично договорено между съответния наемател и Наемодателя в наемния договор. Всеки Търговски обект, който работи извън Работното време на Търговския Център, покрива всички произтичащи от това разходи. Разпределението на всички разходи, свързани с това, както и условията на работа, сигурност и застраховане на Търговския център по време на функционирането на търговски обекти извън Работното време, се определят от Администратора след писмено споразумение между последния и съответния наемател. 

1.2. Не се позволява временно затваряне (напр. за обедна почивка, почивни дни, ревизия и т.н.) без разрешение на Администратора, като той от своя страна не може без основание да отказва това разрешение.

 

1.3. Паркингът може да се отваря до три часа преди започване работата на Търговския център и да се затваря до три часа след края на работата на Търговския център, но във всеки случай най-малко тридесет минути след прекратяването на последната кинопрожекция. 

 

 

1.4. Присъствието на което и да е лице в Търговския център след неговото пълно затваряне се забранява изрично, освен с разрешение на Администратора, и при строго спазване на условията на това разрешение.  

 

член 2

ЧАС на пристигане на служителите

 

2.1. Служителите, работещи различните обекти в  Търговския център, може да пристигат на работа по всяко време до три часа преди отварянето му и трябва да напуснат в срок от два часа след затварянето му. Всяко отклонение от настоящия Правилник се одобрява предварително от Администратора, за да се уведомят охранителите на Търговския център.

 

2.2. С оглед на сигурността и контролирането на достъпа на лица в Търговския Център в часовете, в които той не е отворен за посетители, Администраторът може да издава карти за достъп за всички служители, работещи в обектите в Търговския Център, като разходите за картите за достъп се поемат от всеки обект в Центъра в съответствие с издадения брой карти.

 

2.3. Служителите в търговски обекти, работещи в Търговския център, трябва да бъдат облечени в съответствие с корпоративната политика на обекта, но във всеки случай облеклото им не следва да се отклонява от обичайно приетото за съответния тип обекти в сходни търговски центрове. Администраторът и по негово разпореждане охранителите може да не позволят влизането на член на персонала, чието облекло може да бъде счетено за неприлично и/или отклоняващо се от разпоредбите на този Правилник.

 

член 3

Външен вид на ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР

 

3.1. Витрините на търговските обекти  трябва да бъдат осветени по подходящ начин през Работното време на Търговския Център или през останалото време, в което той е отворен, ако някой магазин работи съгласно този Правилник извън Работното време, както и в други случаи (като Откриване на Търговския Център, организиране на определени рекламни или маркетингови събития и т.н.) за които наемателите ще бъдат надлежно предварително уведомени.  

 

3.2. През Работно време Търговският център ще бъде осветен по подходящ начин. Когато Търговският център е затворен, ще бъде поддържано  минимално равнище на осветеност. Интензивността на осветлението ще бъде съобразено с изискванията за енергийна ефективност.

3.3. На магазините не се разрешава да използват мигащи рекламни табели или знаци, независимо от разположението им (на фасадата на помещението или вътре в него).  

3.4. Поставянето на рекламни знаци, табели и лога върху фасадата или покрива на Търговския Център може да бъде извършвано от Наематели само след предварително съгласуване, разрешение и одобрение от страна на Наемодателя на размерите на знака, материалите, от които е изработен, и неговото местоположение. Наемодателят има право да разрешава поставянето на знаци изцяло по свое усмотрение, като заплащането на наем от страна на наемателя за поставените знаци ще бъде предмет на изрична договорка между Наемателя и Наемодателя в Наемния договор. Всички разходи по поставянето, поддръжката и демонтирането на съответните знаци ще бъдат за сметка на Наемателите. 

3.5. Билбордовете или каквито и да било други рекламни знаци, поставени във вътрешността на Търговския център, трябва да бъдат закрепени на витрините на Търговските обекти или вътре в тях. Дизайнът и видът на билбордовете и другите рекламни знаци трябва да бъдат одобрени от Администратора, за да се запази архитектурното единство на сградата. 

 

3.6. На видно места в алеите за посетители на етажите на Търговския център може да бъдат поставени табла с търговските наименования/марки на всички обекти, функциониращи в Търговския център. Разходите за поставянето и актуализирането на тези табла ще бъдат за сметка на Наемателите и ще бъдат плащани от последните в рамките на Таксата за обслужване (както е дефинирана в Наемния договор).

3.7. Витрините на търговските обекти трябва да са аранжирани по такъв начин, че да им придават привлекателен вид. Независимо от аранжировката на витрините, те трябва да дават ясна видимост за посетителите в алеите към вътрешността на съответния търговски обект. На витрините може да се поставя специална информация (с нерекламен характер) относно всеки търговски обект, неговото име, вида на магазина, търговския регистър, регистрация по ДДС, телефон, работно време и т.н. след предварително одобрение от Администратора.

3.8. С цел избягване на съмнения се прави уточнението, че монтирането извън границите на търговските обекти в Търговския център (т.е., в общите части на центъра) от страна на който и да било Наемател на какъвто и да е вид рекламни съоръжения, включително светещи букви и знаци, указателни табели, табла, електрически табели, фирмени емблеми, дисплеи, колони с плакати, изображения, пилони със знамена, антени, билбордове, витрини, промоционални банери и всякакво друго рекламно оборудване, различно от това, което е предвидено в този Правилник, се разрешава в писмен вид от Наемодателя срещу договорено допълнително заплащане от Наемателя. 

3.9. В Наетите помещения се забранява поставянето/монтирането на вендинг машини- автомати за кафе и топли напитки, пакетирани храни и закуски, и безалкохолни напитки.

 

 

член 4

Почистване и поддръжка

4.1. Всички Наематели трябва да поддържат съоръженията на съответните свои Търговски обекти в безупречно състояние по отношение на чистотата, хигиената и поддръжката на техните съоръжения, инфраструктура и оборудване. Наемателите трябва да поддържат, контролират, поправят (и да се грижат за покриването на съответните разходи чрез застраховката си за гражданска отговорност) цялото оборудване, инфраструктура, тръбопроводи, кабели, инсталации (включително инсталациите и тръбите, използвани за проветряване, водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, оттичане, отопление, климатизация т.н.), които обслужват изключително техните търговски обекти. По отношение на своите задължения за поддръжка Наемателите трябва да се придържат напълно към разпоредбите и правилата на действащото законодателство, включително тези, свързани с проверката на противопожарните съоръжения.

4.2. Редовните работи по почистване се извършват от Администратора и Наемателите извън Работното време на Търговския център, за да не се пречи на потока посетители към него. Тези работи по почистване трябва да приключват най-малко тридесет (30) минути преди отварянето на Търговския център или да започват след затварянето на Търговския център. 

4.3. Когато се извършват работи по почистване, Наемателите или техните изпълнители не трябва да използват материали, които са запалителни, с неприятна миризма или които могат да предизвикат запушване на тръбопроводите. В случай че условията, споменати в Членове 4.2 и 4.3, не са изпълнени, Администраторът има право да прекъсне работите по почистване.

4.4. В случай че Наемателите не спазват някои от задълженията, съдържащи се в настоящия Член 4, Администраторът има право да извърши съответните работи, като използва фирма по собствен избор, за сметка и риск на съответния Наемател.

4.5. Всеки наемател, който желае да извършва работи по поддръжка и предекориране на своето помещение (според случая), трябва да уведоми Администратора за предстоящите работи, тяхната продължителност и начин на изпълнение и да съгласува с Администратора най-добрия възможен начин и сроковете за тези работи, за да се намалят до минимум смущенията за работата на Търговския център във всяко отношение. Такива работи не могат да се извършват, ако Администраторът не е дал съгласието си за обявените начини и срокове. Необходимостта да се получи такова съгласие не освобождава Наемателите от задълженията им, произтичащи от настоящия Правилник или от техния договор за наем.

4.6. Наемателят се задължава да поддържа посредством функциониращи климатични съоръжения в Наетото помещение през лятото постоянна температура от 25 градуса, а през зимата минимум 24 градуса.

 

 

член 5

Ремонти и реновации

5.1. Наемателите не трябва да извършват в помещенията си работи, които могат да окажат влияние върху конструкцията на сградата (напр. отвори в основните стени, подове или преградните стени между две съседни помещения), на системите и инсталациите за отопление и охлаждане, на общите снабдителни мрежи, витрините, прозорците, указателните табели и вътрешното оформление, което се вижда от посетителите в алеите или които засягат безопасността на клиентите, без предварителното изрично писмено съгласие на Администратора. С оглед получаването на такова съгласие Наемателят трябва да представи на Администратора (а) съответната застраховка, покриваща всякакви отговорности във връзка с рискове, произтичащи от заплануваните работи; (б) всички необходими разрешителни за извършване на работите, в) съответните проекти за извършване на работите, г) график за извършването им, съобразен с Работното време на Търговския Център (те., работите освен в изключителни случаи, следва да бъдат извършвани винаги извън Работното време и по начин, който да не причинява смущение в дейността на Центъра). Администраторът е длъжен да уведоми Наемателя за позицията си в разумен срок, не по-дълъг от 21 работни дни, като има право да откаже разрешението си ако счете, че плануваните работи пораждат риск за здравината или сигурността на сградата или са несъвместими с концепцията или имиджа на Търговския Център. Непроизнасянето на Администратора в срок ще бъде считано за мълчалив отказ.

5.2. При никакви обстоятелства работите не трябва да бъдат такива, че да създават пречки в коридорите на Търговския Център, които трябва да останат напълно свободни.

5.3. В случай, че Администраторът даде разрешението си за извършване на работите, той ще даде задължителни за съответния Наемател предписания относно времето на извършването им и за мерките, които следва да бъдат взети с оглед на избягването на причиняване на смущение в нормалната дейност на Търговския Център. Извънредните разходи (почистване, сигурност, електроенергия, вода и пр.), произтичащи от извършването на такива работи в извънработно време се поемат от Наемателя, извършващ работите. 

5.4. Наемателите трябва за своя сметка и на своя отговорност да вземат всички необходими мерки или да осигурят тяхното предприемане за улесняване на евентуални работи по ремонти, поддръжка, обновяване или преустройство, предприети от Администратора или от Наемодателя; в частност, Наемателите трябва да опразнят съответните търговски обекти или да осигурят достатъчно свободно пространство, за да може да се извършат работите.

 

член 6

Товарене и разтоварване на стоки

 

6.1. Снабдяването на търговските обекти трябва да се извършва в дни, когато Търговският център е отворен, и по маршрути, определени от Администратора и само в зоните за товарене и разтоварване, осигурени за тази цел.  Тези зони за товарене и разтоварване работят 7 дни в седмицата и 24 часа на денонощие. 

6.2. Товаренето и разтоварването на стоки може да се извършва през трите часа преди започването на работа на Търговския център и през трите часа след прекратяването на неговата работа, освен ако Администраторът не е дал изричното си разрешение на даден Наемател да извършва това в друго време. 

6.3. Забранява се доставката, товаренето и разтоварването на стоки извън определените товаро-разтоварни зони и тъй като паркингите, асансьорите, ескалаторите и входните рампи се предназначени само за клиенти, за снабдяване на търговските обекти може да се използват само товарните асансьори. Забранява се да се носят стоки, тежки или обемисти предмети по ескалаторите. 

 

 

6.4. Всички стоки, празни колички, контейнери и др., получени от или принадлежащи на Наематели, трябва незабавно да се прибират в търговските обекти и да не се оставят в общите части на Центъра. Оборудването, използвано за транспорт на стоки, трябва да бъде в добро състояние и да не уврежда плочките по пода или подовете на асансьорите.

 

6.5. Паркирането на автомобили за доставка ще се регулира от Администратора в зависимост от нуждите на Наемателите и общите интереси за добра работа на Търговския център. Охранителните коли за превозване на пари ще бъдат допускани само в определени часове, които ще се определят от Администратора. 

6.6. Дейностите по транспортиране на стоки, по влизане и излизане не трябва да препятстват влизането в Общите части на Търговския център или да задръстват коридори, аварийни изходи и коридори за сигурност. Ако стоки, превозни средства, устройства и оборудване по някакъв пречат на преминаването в Търговския център, Администраторът има право да ги премахне за сметка и риск на съответния наемател. Администраторът и/или охранителният персонал имат право да искат помощ от полицията за премахване на паркирани превозни средства от изходите за сигурност, коридорите за сигурност и рампите за качване и слизане.  

6.7. Наемателите трябва да поддържат зоните за доставка и коридорите за снабдяване чисти, когато ги използват. В случай, че е необходимо почистване на горните площи и не може да се установи самоличността на лицата, предизвикали проблема, тази задача се изпълнява от службите по чистотата на Търговския център, като Администраторът включва съответните разходи в Таксата за обслужване. 

 

член 7

Използване на колички

7.1. Количките на магазините може да се използват свободно от клиентите и посетителите им. Количките може да се използват свободно във всяка част на Търговския център. Наемодателят може да договоря с определени наематели (оператори на супермаркети, магазини за био храни и т.н.) специални зони в общите части, предназначени за съхранение на количките за техните магазини.

7.2. Количките трябва да се използват само за пренасяне на закупени стоки. Забранява се използването им за каквито и да било други цели. 

 

член 8

Околна среда

8.1.        Шум

8.1.1. Високоговорители, музикално оборудване, мегафони, радиоапарати, телевизори и други звуковъзпроизвеждащи апарати може да се използват в търговските обекти при условие, че звукът не е прекалено силен и не се чува извън тези обекти. Възпроизвеждането на музика в търговските обекти следва да бъде извършвано при стриктно спазване на действащото българско законодателство по отношение на защитата на авторското право и сродните му права.

 

8.1.2. Администраторът може по свое собствено усмотрение да пуска фонова музика в Общите части на Търговския център по време, определено от него. 

 

 

8.1.3. Електрическото оборудване в помещенията трябва да бъде доставяно с антистатични системи и не трябва да предизвиква смущения на друга електроапаратура в Търговския център.  

8.2.    Силни и/или неприятни миризми

Наемателите следва да вземат мерки, включително чрез осигуряване на подходяща вентилация, за предотвратяване изпускането на силни и/или неприятни миризми, произтичащи от дейността на техните обекти, в Общите части или в помещенията на други наематели. В случай на нарушение на настоящата разпоредба Администраторът има право да дава задължителни предписания на Наемателя, извършил нарушението, за отстраняване на последиците от него.

 

8.3.   Отпадъци

8.3.1. Отпадъците се пренасят и поставят в съответните съдове на места, специално предназначени за тази цел, ежедневно преди започването на работа на Търговския център и един час след неговото затваряне. Отпадъците се пренасят само в специални затворени контейнери за отпадъци, които не позволяват на събраната течност да капе на пода на общите коридори на Търговския център. 

8.3.2. Забранява се съхраняването на отпадъци в Търговските обекти и Общите части, както и да се горят отпадъци и количките да се използват за пренасяне на отпадъци. 

8.3.3. Наемателите не трябва чрез свои действия или бездействия да допускат запушване или повреждане на канализационните или санитарните тръби на Търговския център чрез изливане на продукти или изпускане на предмети, които може да попречат на свободното оттичане на канализацията.

8.3.4. На Наемателите се забранява да изхвърлят в канализационната мрежа твърди или токсични отпадъци (като киселини, разтворители, бои или течности за проявяване на филми), произведени или използвани в тяхната работа. Мокрите отпадъци от ресторантите или другите Търговски обекти трябва да бъдат опаковани по непромокаем начин.

8.3.5. Отпадъците задължително трябва се изхвърлят разделно по следния начин: биологичните отпадъци се изхвърлят само в хладилните камери, а промишлените отпадъци (метални и пластмасови) само в контейнерите (т.нар. „бобри“).

8.4.    Запалителни и опасни вещества

8.4.1. Забранено е в търговските обекти да се съхраняват експлозивни, опасни или вредни за здравето продукти и/или материали.

8.4.2. Ако съхранението на принципно запалителни продукти е необходимо за договорената функция на конкретен търговски обект, трябва да се поиска предварителното писмено съгласие на Администратора или на неговите застрахователи, както и да му се представи разрешението от компетентния орган за такова съхранение (ако е приложимо). Заинтересованият Наемател носи отговорност за обезщетяване на Администратора и/или лицата, отговарящи за плащането на съответната застраховка на Търговския център за евентуални допълнителни разходи за застраховане, направени във връзка с горното.

8.5.    Хигиена

8.5.1. Администраторът си запазва правото да сключи договори със специализирана(и) фирма(и) за дезинфекция и (при необходимост) унищожаване на насекоми и/или гризачи, както и всякакви други договори, необходими за осигуряване на хигиената на Общите части на Търговския център, като разходите се поемат общо и се включват в Таксата за обслужване.

8.5.2. По принцип в Общите части се забранява допуска на домашни любимци (с изключение на животни за специални нужди, например кучета-водачи), освен ако те се носят или са завързани. Малки домашни любимци може да влизат в зоните на Търговския център, които не са предназначени за продажба на храна. Техният собственик носи отговорност за всеки инцидент или щети, които евентуално бъдат предизвикани от тях.

8.5.3. По принцип в Общите части се забранява допускане на лица с велосипеди , независимо дали същите са в движение и/или се бутат от собственика/ползвателя на велосипеда.  При нарушаване на тази забрана за не влизане с велосипед в Търговския център собственик/ползвателя носи отговорност за всеки инцидент или щети, които евентуално бъдат предизвикани.

 

член 9

Радиотелевизионни антени и кабели

9.1. Забранява се на Наемателите да монтират кабелни, радио- и телевизионни антени без предварителното съгласие на Наемодателя или Администратора, което няма да бъде отказано неоснователно.  

9.2. Администраторът има право да монтира централна антена. В този случай той ще осигури монтажа на връзки, водещи до отделните търговски обекти, за сметка на Наемателите. Ако Наемателите желаят да използват централната антена, те заплащат на Администратора месечна такса, съответстваща на амортизационните разходи, разходите за поддръжка и другите разходи, свързани с това. Горната такса се изчислява от Администратора. 

9.3. Освен това, Администраторът може по свое собствено усмотрение да осигури кабелна телевизионна връзка, при условие че услугите на такава организация са еднакви с услугите на централна антена.

9.4. Разходите за свързване се разделят между Наемателите, които имат право да използват кабелната телевизионна система. 

 

член 10

Климатични инсталации

 

10.1. Всяка зона на Търговския център ще бъде оборудвана с климатична инсталация. Термостатите, монтирани във всеки магазин или зона, ще бъдат настроени съгласно указанията на Администратора и съответните разпоредби на закона (ако има такива) относно обществените места. Климатичните уреди на всеки търговски обект ще работят през работното му време.

10.2. Наемателите ще осигурят достъп на персонала, упълномощен от Администратора, за проверка на работата на климатичните инсталации.

член 11

изисквания за безопасност и сигурност

 

11.1. В случай на инцидент, засягащ лица или имущество, Наемателите в непосредствена близост и техните служители трябва незабавно да информират Администратора и, при необходимост, да повикат бърза помощ.

11.2. Наемателите уведомяват Администратора за всеки случай на кражба или друга престъпна дейност в техните търговски обекти.

11.3. Наемателите са длъжни стриктно да съблюдават действащите разпоредби по отношение на пожарната безопасност. Противопожарното оборудване, използвано от всеки търговски обект, трябва да се пази в добро състояние за сметка на съответния Наемател. Наемателите следва да предоставят достъп на Администратора и/или упълномощен от него персонал до съответните свои търговски обекти за проверка на противопожарното оборудване (спринклери) и детекторите на дим. Пътищата за изход и аварийните изходи трябва никога да не са препречени от предмети и винаги да бъдат поддържани напълно чисти.  В случай на пожар Наемателите, които са засегнати или са в близост, трябва незабавно да повикат пожарната и след това Администратора.

11.4. Ако Наематели желаят да изключат автоматичната си пожарогасителна система, те трябва предварително да уведомят Администратора и да получат писмено разрешение от него. Ако в резултат на това изключване трябва да се плащат допълнителни застрахователни премии, те се поемат от съответния Наемател, поискал изключването. Изключването трябва да бъде само за ограничен период, който се одобрява предварително от Администратора. Ако се поиска удължаване на този период, това трябва също да се одобри предварително от Администратора. 

11.5. Ако случайно се задейства дюза на спринклер, засегнатият Наемател трябва да уведоми Администратора. Това не освобождава Наемателите от задължението им да вземат всички разумни мерки за сигурност, изисквани от този Правилник и от условията на евентуалните застрахователни договори. Всички загуби, причинени в засегнатия търговски обект, в други Търговски обекти или в Общите части на Търговския център поради това събитие, се поемат от Наемателя, в зоната на когото е възникнал инцидентът. 

11.6. Аварийните изходи и коридорите за евакуация трябва винаги да бъдат свободни, без да са препречени от предмети или съоръжения. Аварийните изходи трябва винаги да са отключени, когато в Търговския център има клиенти, посетители, служители или изпълнители. Знаците на аварийните изходи трябва да се виждат добре от всички Търговски обекти в съответствие с действащото законодателство. Освен това, на видими места в Търговския център трябва да се поставят специални табла с инструкции за действие в случай на пожар в съответствие с действащото законодателство. По същия начин вратите и коридорите към аварийните изходи на Търговските обекти и Общите части на Търговския център трябва винаги да са отворени и достъпни в рамките на Работното време на Търговския Център. 

11.7. Администраторът, а по негово указание и охранителите, могат по собствено усмотрение да забранят влизането на лица, чието присъствие може да застраши сигурността, нормалната работа, репутацията и търговските интереси на Търговските обекти, работещи в Търговския център. 

11.8. Наемателите трябва да предоставят достъп на Администратора и неговите служители и изпълнители до съответните свои Търговски обекти с цел проверка, поправка или поддръжка на електроинсталациите, минаващи през тях. При извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства Администраторът или охранителите на Търговския център могат да влизат в отделни Търговски обекти по всяко време и по всякакъв начин. За тази цел Наемателите трябва да оставят резервен комплект ключове в офиса на Администратора. В противен случай, ако това е необходимо, Администраторът може да влезе в Търговските обекти с помощта на ключар без допълнителни формалности, освен уведомяване на съответния наемател възможно най-скоро.

 

ЧЛЕН 12

ИНСТРУКЦИИ И ЗАБРАНИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕСКАЛАТОРИ И ТРАВЕЛАТОРИ (ПОДВИЖНИ ПЪТЕКИ)

12.1. Качването на ескалаторите и травелаторите е винаги с лице по посока на движението.

12.2. За придържане с ръка се ползва само ръкохватката/движещата се лента/. Забранява се облягането с цяло тяло върху ръкохватките на съоръженията.

12.3. Забранява се на посетителите в Търговския център да излизат извън ограничителната линия на стъпалата. Забранява се бягането по съоръженията.

12.4.  Забранява се на пътуващия пътник да се опира в неподвижните части на съоръжението.

12.5. Децата задължително се държат за ръката или ръцете, при придвижване по съоръженията. Забранява се ползването на ескалатор/травелатор от деца без придружител. Забранява се използването на детски колички с ескалатор/травелатор.

12.6. Забранява се ползването на ескалатора/травелатора  когато не е в движение.

12.7. Забранява се придвижването по ескалатора/травелатора срещу зададената му посока на движение, както и придвижването по и прескачането на парапета.

 

член 13

Назначаване на охранителна служба

 

13.1. За целите, свързани със сигурността на Общите части, включително паркинга, Администраторът има право в рамките на бюджета на Таксата за обслужване да наема охранители, броят на които може да бъде намаляван или увеличаван в зависимост от нуждите на Търговския Център.

13.2.  Охранителите имат следните отговорности: 

a) да охраняват Търговския център, да докладват на Администратора за всички факти или събития, които биха могли да смутят нормалната работа на Търговския център или да причинят щети на помещенията и/или да застрашат сигурността на лицата в Търговския център; да информират Наемателите за такива факти и събития, когато те засягат или се отнасят до техните помещения;

б) да отварят и затварят Търговския център в съответствие с работното време;

в) да се намесват или да искат намеса от властите, когато това се изисква или е необходимо за справяне с всяка ситуация. 

13.3.    При изпълнение на задълженията си охранителите трябва:

a) да имат безупречно поведение към Наемателите и техните служители и към клиентите на Търговския център;

б) да изпълняват изцяло задълженията си и да спазват всички правни разпоредби; 

в) стриктно да изпълняват задачите и задълженията, които са им възложени от Администратора.

13.4. Наемателите имат право да наемат охранители за сигурността на собствените си обекти, тъй като охранителите на Търговския Център не носят отговорност за охраната срещу посегателства на стоките и съоръженията в търговските обекти, а само за осигуряването на сигурност и охрана в Общите части. Охранителите, наети от Наематели,  трябва да си сътрудничат тясно с охранителите на Търговския център, които са наети от Администратора.

 

 

член 14

Временно затваряне

14.1. В случай на извънредни ситуации (сбивания, демонстрации, граждански размирици, сериозни технически смущения извън контрола на Администратора), Администраторът може да реши временно да затвори Търговския център, като в този случай той трябва да уведоми Наемателите, за да могат те да предприемат всички необходими мерки за опазване на помещенията си и стоките, съхранявани в тях. 

14.2. Освен това, Администраторът може да реши временно да затвори Търговския център или част от него, когато има нужда от ремонти и работи по поддръжката, в случай че тези работи са значителни и обективно не могат да се извършат безопасно без прекъсване на работата на Търговския център. В такъв случай всички Наематели трябва да бъдат уведомени надлежно най-малко 8 дни преди започването на работите, освен ако не е абсолютно наложително незабавно да се започне извършване на работи по поддръжката.

14.3. Ако някое лице узнае за бомбена заплаха, това лице трябва незабавно да уведоми Администратора и/или най-близкия охранител и да избягва каквито и да било самостоятелни действия. Администраторът трябва незабавно да информира компетентните органи.

14.4. В случай на форсмажорни обстоятелства, Администраторът отговаря за координирането на необходимите действия. Охранителният персонал трябва да бъде надлежно обучен за такива форсмажорни инциденти и винаги трябва за разполага с план за евакуация.

 

член 15

Паркинг

 

15.1. Администраторът има право да  издава задължителни предписания относно организацията на пътищата за достъп до и за реда за ползване на паркинга (подземен и надземен) на Търговския Център, както и да определя часовете, през които паркингът е отворен за ползване.

15.2. Посетителите на Търговския Център ще разполагат с право на безплатен престой в паркинга в рамките на два часа. Времето на безплатния престой може да бъде удължавано по отношение на посетителите на определени търговски обекти (например кино-комплекса) по споразумение между Наемодателя и съответния Наемател. След изтичането на периода на безплатен престой посетителите на Търговския Център ще заплащат такса на час, определена от Администратора.

15.3. Наемателите и техните служители имат право да ползват паркинга при условията, при които той се ползва от посетителите на Търговския Център (т.е., при заплащане на такса за ползването). Постигнатите в наемните договори договорки за удължаване на  периода на безплатно ползване на паркинга от посетителите на определени обекти няма да се отнасят и за служителите в тези обекти, освен ако това не е посочено изрично в съответния договор. Наемодателят си запазва правото да договоря ползването на определени паркоместа ексклузивно от служителите на определени Наематели безплатно или при преференциални условия, доколкото това е посочено в съответния наемен договор.

15.4. През работното си време паркингът ще бъде поддържан чист, осветен и охраняем. Разходите по поддръжката на паркинга ще бъдат разпределяни между наемателите през Таксата за обслужване.    

 

член 16

Публичност

 

16.1. Цялата кореспонденция на търговските обекти, работещи в Търговския център, трябва да носи наименованието, емблемата и адреса на Търговския център. Освен това всички реклами, свързани с дейността на горните търговски обекти, трябва да включват търговското име и емблемата на Търговския център. 

16.2. Разпространението на брошури, листовки или други рекламни материали и поставянето на такива материали по колите, паркирани на паркингите на Търговския център, трябва да бъде одобрено от Администратора. 

16.3. Забранено е да се поставят плакати по стъклата на витрините на търговските обекти без изричното разрешение на Администратора. В случай на нарушение на горната разпоредба, Администраторът има право да премахне съответните плакати. 

16.4. Забраната в предходната алинея не се отнася за кинокомплекса.