Общи условия игра Halloween

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯТА

„Quiz & Treat“

 провеждаща се в периода 26.10.2020г. до 31.10.2020 г. на територията на „Paradise Center“

 

1. ОРГАНИЗАТОР 

1.1. Организатор на кампанията „Quiz & Treat“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на търговски център Търговски Център Paradise Center, с адрес бул.Черни връх 100 1407 София, България („Paradise Center“).

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Center.  - www.paradisе-center.com.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в търговски център Paradise Center.

3. СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се провежда всеки ден в периода 26.10.2020  г. до 31.10.2020 г. („Срок“) между 17:30 ч. и 19:30 ч. Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.paradise-center.com.  

3.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка. 

3.3. Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и са навършили 16-годишна възраст.

 

3.4. В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

4. НАГРАДА

4.1. Наградите в Кампанията са:

• Ciela – 10бр. Книги 

• Ciela - 10бр. Карти за лоялни клиенти – постоянна отстъпка 10% 

• Lapin House –1бр. Плюшен заек

• Lapin House – 1бр. Ваучер за отстъпка 10% от Колекция Есен/Зима

• Sport Depot – 3бр. Ваучери заредени с по 20лв. Ваучерът може да бъде използван за пълно или частично заплащане на стока като остатъчната стойност автоматично остава на ваучера. Срок на валидност 22.10.2022г.

• Sport Depot - 5 бр. бутилки за вода, брандирани SPORT DEPOT

• Under Armour – 30бр. Ваучера за отстъпка. Не може да се комбинира с други промоции. Важи до 30.11.2020г.

• Celio – 20бр Ваучера 20лв. при покупка над 100лв. Ваучерът важи при покупка над 100лв. на ненамалени и непромоционални артикули. Важи до 15.11.2020г.

• Etam – 20бр. Ваучера за 20% отстъпка - срок на валидност до 15.11.2020г. ( не се комбинира с намалени и промоционални артикули)

• 1001 Пантофки – 10бр. Ваучера за 20% отстъпка. Ваучерът важи до 15.11.2020г, не се комбинира с други текущи промоции и отстъпки

• Buzz – 5бр. Тениски

• Buzz или Sport Vision – 30бр. Ваучера за отстъпка 20% - намалението е валидно за дрехи, обувки и аксесоари. Намалението не може да се комбинира с други промоции и отстъпки. Отстъпката е валидна до 6.11.2020г. Ваучерите важат за Buzz или Sport Vision по избор на клиента.

• Комсед - 30бр. талон за 25% Отстъпка (Талонът важи за артик,ли, които не са в каталог, текуща промоция или с трайно ниски цени. Талонът се прилага еднократно върху покупките и е валиден само в магазина Комсед Парадайс Център. Валидност на талона: 26.10-8.11.2020г

• Paradise Center – 10бр. стъклени бутилки за вода, 15 бр. преносими зарядни и 10бр. чадъри

4.2. Наградите са описани в т. 4.1. и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Ако в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената награда, Организаторът си запазва правото да предостави аналогична на обявената награда.

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Всеки ден от 26.10 до 31.10.2020 от 17:30 до 19:30,можеш да откриеш нашия Halloween Man в общите части на Търговския център между ет. -1 и +1 или да посетиш специалния ни Halloween кът на ет.+2. Halloween Man или наш представител на ет. + 2 ще ти зададе 10 въпроса. Всеки отговорил вярно на 7 от 10-те въпроса от Quiz-aпечели една от наградите, изброени в чл. 4.1 по-горе.

6. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки печеливш участник получава своята награда на място на ниво +2 в специално изградения Halloween кът след отговаряне на 7 от 10-те въпроса от Quiz-a. В случай, че печелившият участник е участвал в Quiz-a на Halloween man, Halloween man дава талонче на спечелилия участник, с което той/тя да удостовери печалбата си в Halloween кът и да може да си я изтегли. онкретната награда се тегли на случаен принцип от самия участник чрез изтегляне на талонче от кутията с награди. 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК

7.1. Кампанията продължава до изчерпване на наградите или до изтичане на Срока, което от двете настъпи първо.

7.2. Независимо от горното, Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center  - www.paradise-center.com - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение. 

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center

8.2. Личните данни, а именно име и фамилия на участника, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

8.3. Предоставянето на лични данни (а именно име и фамилия) от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите името и телефонът на участниците ще бъдат заличени.

8.4. С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.  

9. ДРУГИ 

9.1. Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com 

9.2. Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградите. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му. 

9.3. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност, съобразно приложимите правни норми. 

9.4. Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в Кампанията.  

9.5. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

10. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

10.1. Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.