Общи условия игра Back To School

ОБЩИ ПРАВИЛА  И УСЛОВИЯ  НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯТА
„Back to school & Looking Cool“

1.ОРГАНИЗАТОР - Търговски център Paradise Center, 
„Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул.“Черни връх“ №100    
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Мястото на провеждане e Търговски Център Paradise Center. Участието в     промоционалната кампания е обвързано с покупка.
3. ПЕРИОД НА ИГРАТА 
Период  на  играта:  от 27. 08. 2019г. до 30.09.2019г.   
4. УЧАСТНИЦИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
 Правото на участие в играта е обвързано с покупка.  Участници могат да бъдат: физически лица, посетители на Търговския Център, които имат навършени 16 години,  Участниците следва да:  
• Са направили покупка в поне 3 от магазините на минимална стойност 50лв. в Paradise Center. Следните обекти не участват в кампанията: Food court, Кино, Мобилни оператори и услуги.
• Са попълнили талон за участие на бюро Информация, като трябва да са попълнили две имена, телефонен номер и са го пуснали в специална кутия разположена на щанда 
  В играта нямат право да участват служителите на „Булфелд“ ЕООД, служители на “Айкарт” АД, както и служителите на наемателите в Търговския Център.
5. НАГРАДИ 
Наградите са:
50бр. GiftCards на стойност по 50лв.
Paradise Center, „Булфелд“ ЕООД не носи отговорност за предоставените карти от GiftCard и техните условия за ползване.  
За ползването на GiftCard се прилагат общите условия и тарифата за продукта, налични на https://www.giftcards.eu/bg/general_terms
  
6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Победителите ще бъдат изтеглени на 07.10.2019 г. на щанда на бюро Информация в присъствието на нотариус на случаен принцип. Имената на победителите ще бъдат обявени на официалната фейсбук страница на Paradise Center: https://www.facebook.com/paradisecenterbulgaria/ .  Участниците спечелили награда ще получат наградите си от 14.10.2019 до 20.10.2019 на бюро „Информация“, находящо се на ет. 0 в Търговски Център Paradise Center, след подписване на приемо-предавателен протокол, от печелившия участник и служител на бюро „Информация“ и представяне на личен документ удостоверяващ тяхната самоличност. 
7.ДРУГИ 
С участието си, участникът дава изричното си съгласие, личните му данни и данните, които се отнасят до провеждането на промоционалната кампания (а именно две имена и телефон), да бъдат съхранявани и обработвани за целите на промоционалната кампания на Търговския Център. Paradise Center информира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).   
С участието си участниците се съгласяват, в случай, че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
  Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.  
 В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата кампания. Участниците ще бъдат обявени посредством официлано обявления в сайта на Paradise Center. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея. 
 Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично изявление със следното правно значение: 
1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи условия на играта, подробно посочени в заглавието на текста;
 2. Участникът желае да участва;  
3. Участникът се съглася да посочи лични данни и данни за контакт, като се задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни, както и относно данните за контакт с тях – две имена и телефон – мобилен, при необходимост; 
4. Участникът, се съгласява личните данни и данните за контакт, предоставени на Организатора, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на настоящата награда; 
5. Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в официалната Фейсбук страница на Paradise Center, както и на сайта www.paradise-center.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение;  
 
8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.  
 Настоящите условия са публикувани на www.paradise-center.com , като информация за играта може да се получи и в Paradise Center на бюро Информация, ет.0.
 Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на промоционалната кампания „ Back to school & Looking Cool “. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www.paradise-center.com