СПЕЧЕЛИ талисман Morellato от магазин REDS в Paradise Center!

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  НА КАМПАНИЯ

GIVEAWAY Morellato Drops

 1. ОРГАНИЗАТОР - Търговски Център Paradise Center, „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100.

 

 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Мястото на провеждане e профилът на Paradise Center в Instagram https://www.instagram.com/paradisecenter/  . Участието в   промоционалната кампания не е обвързано с покупка.

 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

      Период  на  играта:  от 08.03.2021г. до 18.03.2021г.

 

 1. УЧАСТНИЦИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

      Правото на участие в играта не е обвързано с покупка.

 

Участници могат да бъдат: физически лица, които имат навършени 18 години.

 

Участниците следва да:

 • Са харесали поста публикуван във връзка с играта в профила на Paradise Center в Instagram https://www.instagram.com/paradisecenter/
 • Са тагнали в коментар любима жена #Жена, която искат да зарадват за 8ми март;
 • Са харесали страницата на Paradise Center https://www.instagram.com/paradisecenter/ и  R.E.D. S. JEWELRY SHOP https://www.instagram.com/redsbg/

 

      Всеки участник има право да участва без ограничение под публикацията, като тагва различни жени и по този начин има по-голям шанс за награда.

 

      В играта нямат право да участват служителите на „Булфелд“ ЕООД, както и служителите на R.E.D. S. JEWELRY SHOP.

 

 1. НАГРАДА

 

            Наградата е:  

 

•          Талисман Morellato от магазин R.E.D. S. JEWELRY SHOP в Paradise Center, съобразно изображението по-долу:

 

 

Всички отстъпки, награди и подаръци описани по-горе са предоставени изцяло от R.E.D. S. JEWELRY SHOP. Търговски Център Paradise Center, собственост на „Булфелд“ ЕООД, не носи отговорност за условията и реда на предоставянето на наградите от търговския  обект.

 

Наградата е определена от R.E.D. S. JEWELRY SHOP и не подлежи на замяна с друг предмет или парична равностойност!

 

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК:

 1. Организаторът въвежда имената на всички участници, които са подкрепили поста в Instagram с коментар в нарочен списък („Списък“), като им задава поредни номера.
 2.  В последния час на последния ден от Срока, Организаторът финализира Списъка с всички участници.
 3. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип на 19.03.2021г. чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, включени в Списъка.
 4. Имената на победителите ще бъдат обявени в 14:00ч. На 19.03.2021 в стори на https://www.instagram.com/paradisecenter/, както и в коментар на публикувания пост.

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ

 

      Наградата  следва да се получи в срок до 01.04.2021г. от бюро Информация ниво 0 в Paradise Center след подписване на приемо – предавателен протокол, всеки ден от 10:00 ч. до 21:00 ч., след подписване на приемо-предавателен протокол. 

 1. ДРУГИ: 

С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни и данните, които се отнасят до провеждането на промоционалната кампания (потребителско име в Instagram), да бъдат обработвани за целите на промоционалната кампания на Търговския Център. Paradise Center информира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Личните данни (две имена и възраст) на участниците няма да бъдат съхранявани след изтичане на периода на кампанията.

Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата кампания. Участниците ще бъдат надлежно уведомени посредством официално обявление в сайта на Paradise Center www.paradise-center.com - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени вреди. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации или обезщетения на участниците в нея.

Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично изявление със следното правно значение:

1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи условия на играта, подробно посочени тук;

2. Участникът желае да участва;

3. Участникът се съгласява при поискване и при необходимост да посочи лични данни (потребителско име в Instagram) и данни за контакт (мобилен телефон и електронна поща), като се задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни, както и относно данните за контакт с тях.

 

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

 

Настоящите условия са публикувани на www.paradise-center.com, като информация за играта може да се получи и в Paradise Center на бюро Информация, ет.0.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на кампанията “GIVEAWAY Morellato Drops”  В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www.paradise-center.com