Giveaway с SSG и Paradise Center”

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА

“Giveaway с SSG и Paradise Center”

 1. ОРГАНИЗАТОР - „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100, собственик на Търговски Център Paradise Center.

 

 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Играта се провежда онлайн през профила на Paradise Center във Instagram и е достъпна през следния линк: https://www.instagram.com/paradisecenter/   

 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

Играта Giveaway с SSG и Paradise Centerсе провежда в периода от 14.12.2021г. до 03.01.2021г.

 

 1. УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 

Правото на участие в играта не е обвързано с покупка.

 

      Участници могат да бъдат: физически лица, които имат навършени 18 години.

 

      Участниците в играта следва да са изпълнили следните условия:

 • Последвай в Instagram @paradisecenter и @sea.of.silver.and.gold
 • Намери магазина на SSG в Paradise Center
 • Снимай се на стената на славата
 • Да се качи стори в Инстаграм страницата на @paradisecenter и да се отбележи SSG

 

 

Всеки участник има право да участва само веднъж като открие магазина на  SSG в Paradise Center, направи своята снимка пред стената на славата, качи като  стори и отбележи @paradisecenter и @sea.of.silver.and. и последва @paradisecenter и @sea.of.silver.and.gold в Инстаграм. Един участник има право да участва за 1бр. награда.

     

В играта нямат право да участват служителите на „Булфелд“ ЕООД и SSG.

 

 1. НАГРАДИ

 

 • 30бр. диамант на корда

 

Всички награди и подаръци описани по-горе са предоставени изцяло от SSG. „Булфелд“ ЕООД, собственик на Търговски Център Paradise Center, не носи отговорност за условията и реда на предоставянето на наградите от търговския  обект.

 

 

            ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ:

 

 1. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено от SSG на 03.01.2021.
 2. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, които отговарят на условията на играта.
 3. Имената на победителите ще бъдат публикувани  на 03.01.2022г. в страницата на SSG и на Paradise Center в Instagram, както и в стори на https://www.facebook.com/paradisecenterbulgaria/

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ

 

Печелившите участници могат да получат наградата си в срок от 03.01.2022 г. до 16.01.2022г. от магазина на SSG ниво 1, всеки ден от 10:00 ч. до 22:00 ч след подписване на приемо-предавателен протокол.  

 

На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2022 г.

 

 

 1. ДРУГИ: 

С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни, които се отнасят до провеждането на играта (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), да бъдат обработвани за целите на играта на Търговския Център. Paradise Center информира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Личните данни (име и фамилия или потребителското име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника) на участниците няма да бъдат съхранявани след изтичане на периода на играта.

Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата игра. Участниците ще бъдат надлежно уведомени посредством официално обявление в страницата на Paradise Center в Instagram https://www.instagram.com/paradisecenter   и в сайта на Paradise Center www.paradise-center.com  или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени вреди. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации или обезщетения на участниците в нея.

Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично изявление със следното правно значение:

1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи условия на играта, подробно посочени тук;

2. Участникът желае да участва;

3. Участникът се съгласява при поискване и при необходимост да посочи лични данни (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), като се задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни.

 

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Настоящите условия са публикувани в профила на Paradise Center в Instagram и на www.paradise-center.com, като информация за играта може да се получи и в Paradise Center на бюро Информация, ет.0.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта “ Giveaway Paradise Center и SSG”. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им в профила на Paradise Center в Instagram и на интернет страницата www.paradise-center.com