Paradise Center

ОБЩИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ

Шопинг за отличници“

 провеждаща се в периода от 10.09.2022г. до 25.09.2022 г. в Paradise Center

 

 1. ОРГАНИЗАТОР
  1. Организатор на кампанията „Шопинг за отличници“ („Кампанията“) е Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Черни връх“ №100, собственик на Търговски Център Paradise Center („Организатор”).
  2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила на кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Centerwww.paradise-center.com, като промените се отразяват и в Общите условия на хартия, съхранявани в бюро „Информация“ на Търговския център.  
 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
  1. Кампанията се провежда на място в Търговски Център Paradise Center  и онлайн в мобилното приложение SPOT app (лоялната програма на Paradise Center)
 3. СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Кампанията се провежда всеки ден в периода от 10.09.2022  г. до 25.09.2022 г. или до изчерпване на количествата (наричани за краткост „Срок“). Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.paradise-center.com и на бюро „Информация“ на Търговския център.  
  2. Участието в Кампанията е обвързано с покупка.
  3. Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:
   • Навършили са 18-годишна възраст;

Инсталирали са на своите мобилни телефони, приложението SPOT Bulgaria, съгласно указанията в чл. 4.3 от настоящите правила.

 • В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

 

 

 1. НАГРАДА
  1. Наградите в кампанията са:
 • Ваучер за 20% отстъпка от Phone Play – 206бр.
 • Ваучер  за 20% отстъпка от Roxyma Dream – 24бр.
 • Ваучер на стойност 20лв от Колев и Колев – 10бр.
 • "Двустранна програма за училище „стил детски рисунки“ от Колев и Колев – 10бр.
 • Ваучер на стойност 50лв. от Grand Optics – 2бр.
 • Ваучер за 30% отстъпка от Grand Optics – 10бр.
 • Ваучер за 20% намаление от редовната цена на всички стоки от Under Armour – 150бр.
 • Ваучер за пазаруване на стойност 10лв. от Andrews – 30бр.
 • Ваучер за пазаруване на стойност 20лв. от Andrews – 20бр.
 • Ваучер за пазаруване на стойност 10лв. от La Bonte – 30бр.
 • Ваучер за пазаруване на стойност 20лв. от La Bonte – 20бр.
 • Ваучер за 10лв. отстъпка от Bijou Trendy – 60бр.
 • Ваучер за пазаруване на стойност 20лв. от Deichman- 5бр.
 • Шоколадова линийка от 100 грама сладки – 15бр.
 • Ваучер за 20% отстъпка от Хиполенд – 50бр.
 • Вачуер за 30% отстъпка от Vission Express – 5бр.
 • Ваучер за 20% отстъпка на нова колекция обувки от първоначалната цена от Admiral – 20бр.
 • Ваучер за 10% отстъпка от Intersport – 100бр.
 • Ваучер за 20% отстъпка от Intersport – 70бр.
 • Ваучер за 30% отстъпка от Intersport – 30бр.
 • Ваучер за 10% отстъпка  за ненамалени артикули от United Colors of Benetton – 10бр.
 • Ваучер за 10% отстъпка от Turkish Delight – 100бр.
 • Сертификат за меню по избор от Mc Donalds – 10бр.
 • Ваучер за 20% отстъпка на всичко от Humanic – 200 бр.
 • 200 х 100 SPOT точки в приложението SPOT Bulgaria, което следва да бъде свалено и инсталирано както е описано в точка 4.3. Точките се използват съгласно общите условия за използване на приложението SPOT Bulgaria.
 • 80 х 150 SPOT точки в приложението SPOT Bulgaria, което следва да бъде свалено и инсталирано както е описано в точка 4.3. Точките се използват съгласно общите условия за използване на приложението SPOT Bulgaria.
 • 50 х 200 SPOT точки в приложението SPOT Bulgaria, което следва да бъде свалено и инсталирано както е описано в точка 4.3. Точките се използват съгласно общите условия за използване на приложението SPOT Bulgaria.

 

 1. Наградите описани в т. 4.1. не могат да бъдат заменяна с паричната им  равностойност. При наличие на обстоятелства, намиращи се извън контрола на Организатора, вследствие на които не могат да бъдат предоставени посочените награди, Организаторът си запазва правото да предостави аналогични на обявените награди. По силата на настоящите правила „аналогични на обявените награди“ означава . награди, които са близки по стойност до наградите, описани в т. 4.1.

 

МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ

 1. За целите на участие в Кампанията, участникът трябва да инсталира на своя мобилен телефон , приложението SPOT Bulgaria, което може да бъде свалено от:

App Store: https://cutt.ly/hXHWv3Q  

Google Play: https://cutt.ly/rXHWVmn  

В периода 10.09.2022г. - 25.09.2022г. потребителите следва да направят регистрация в приложението, да пазаруват и сканират касови бележки на минимална стойност 50 лв всяка (касови бележки на стойност по-ниска от 50 лв. всяка не участват в Кампанията!).

При една сканирана касова бележка за минимум 50 лева, участникът получава един брой виртуална скреч карта. Всеки потребител може да получи максимум една скреч карта на ден, независимо от това, че стойността на касовите бележки сканирани за същия ден може да надвишава 50 лв. В допълнение, всеки участник може да получи максимум 3 скреч карти за периода на цялата Кампания независимо от това, че стойността на касовите бележки сканирани за периода на Кампанията може да надвишава общо 150 лв.

След изтриване на своята скреч карта, всеки потребител ще открие своята награда, която ще може да получи от бюро „Информация“, ет. 0 в Paradise Center.

 1. След изтъркване на скреч картата участникът има 48ч да вземе наградата си от бюро „Информация“. Награди, непотърсени в посочения в предходното изречение срок, не подлежат на връчване на печелившите Участници.
 1. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. Всеки печеливш участник разбира своята награда в момента на изтриване на своята скреч карта.
  2.  От бюро „Информация“  предоставят на печелившия участник QR код, който следва да бъде сканиран, за да бъде получена физически наградата.
  3. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не посети бюро Информация в рамките на 72ч., за да получи наградата си.
  4. Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.

 

 1.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛОТАРИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК
  1. Настоящите Правила са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награди и се прилагат за периода на нейното действие. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Правила прекратяват своето действие.
  2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди тегленето на наградата, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center  - www.paradise-center.com - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участника не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.
  3. До момента на предоставяне на наградата без предупреждение могат да бъдат изключени от Кампанията участници, които:
   1. Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия; и/или
   2. Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Всички лични данни, а именно името на участника, телефон и имейл, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
  2. Предоставянето на лични данни от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите името и телефонът на участниците ще бъдат заличени.
  3. С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
  4. Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в официалната Инстаграм страница на Paradise Center, както и на сайта www.paradise-center.com , а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение.
 2. ДРУГИ
  1. Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com  и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center; 
  2. Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.
  3. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност, съобразно приложимите правни норми.
  4. Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в Кампанията. 
  5. Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство.  Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.
  6. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com . На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.
 3. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
  1. Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.