“Смъртта може да почака и Джеймс Бонд със Cinema City и Paradise Center”

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Смъртта може да почака и Джеймс Бонд със Cinema City и Paradise Center

 1. ОРГАНИЗАТОР - „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100, собственик на Търговски Център Paradise Center.

 

 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Играта се провежда онлайн през профила на Paradise Center във Instagram и е достъпна през следния линк: https://www.instagram.com/paradisecenter/   

 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

Играта “Смъртта може да почака и Джеймс Бонд със Cinema City и Paradise Center” се провежда в периода от 05.10.2021г. до 11.10.2021г.

 

 1. УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

 

      Правото на участие в играта не е обвързано с покупка.

 

      Участници могат да бъдат: физически лица, които имат навършени 18 години.

 

      Участниците в играта следва да са изпълнили следните условия:

 • Да коментират „ Кой е най-добрият Джеймс Бонд през годините“?; и
 • Да последват официалния профил на Paradise Center в Instagram.

 

 

Всеки участник има право да участва без ограничение под публикацията, като коментира под поста „Кой е най-добрият Джеймс бонд през годините“? и последва страницата в Instagram на Paradise Centre. По този начин има по-голям шанс за награда. Един участник има право да участва за 1бр. награда.

     

В играта нямат право да участват служителите на „Булфелд“ ЕООД и Cinema City.

 

 1. НАГРАДИ

 

 • 1бр. метална значка
 • 1бр. ключодържател Aston Martin
 • 1бр. несесер за тоалетни принадлежности
 • 1бр. тениска
 • 1бр.двойна покана за филма „Джеймс Бонд – Смъртта може да почака“ на 4DX *Двойната кино покана важи само и единствено за 4DX прожекции на филма "Смъртта може да почака" важи до  14.10 за Синема Сити Парадайс Център. Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час в посоченото кино - Синема Сити Парадайс Център, според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото кино няма прожекции на филма в деня и часа, избрани от победителя. Кинобилетите важат само и единствено за 4DX залата в Синема Сити Парадайс Център. Кинобилетите, не може да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

Всички награди и подаръци описани по-горе са предоставени изцяло от Cinema City. „Булфелд“ ЕООД, собственик на Търговски Център Paradise Center, не носи отговорност за условията и реда на предоставянето на наградите от търговския  обект.

 

 

            ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ:

 

 1. Организаторът въвежда имената на всички участници, отговарящи на условията за участие в играта еднократно, в нарочен списък („Списък“), в който се задават поредни номера.
 2. В последния час на 11.10.2021 г., Организаторът финализира Списъка с всички участници.
 3. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип на 12.10.2021г. чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, включени в Списъка.
 4. Имената на победителите ще бъдат обявени в 14:00ч. на 12.10.2021г. в коментар на публикувания пост в Instagram, както и в стори на https://www.facebook.com/paradisecenterbulgaria/

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ

 

Печелившите участници могат да получат наградата си в срок от 12.10.2021 г. до 25.10.2021г. от бюро Информация, разположено на ниво 0 в Paradise Center, всеки ден от 10:00 ч. до 22:00 ч., след подписване на приемо-предавателен протокол.  

 

 1. ДРУГИ: 

С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни, които се отнасят до провеждането на играта (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), да бъдат обработвани за целите на играта на Търговския Център. Paradise Center информира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Личните данни (име и фамилия или потребителското име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника) на участниците няма да бъдат съхранявани след изтичане на периода на играта.

Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата игра. Участниците ще бъдат надлежно уведомени посредством официално обявление в страницата на Paradise Center в Instagram https://www.instagram.com/paradisecenter   и в сайта на Paradise Center www.paradise-center.com  или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени вреди. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации или обезщетения на участниците в нея.

Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично изявление със следното правно значение:

1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи условия на играта, подробно посочени тук;

2. Участникът желае да участва;

3. Участникът се съгласява при поискване и при необходимост да посочи лични данни (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), като се задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни.

 

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Настоящите условия са публикувани в профила на Paradise Center в Instagram и на www.paradise-center.com, като информация за играта може да се получи и в Paradise Center на бюро Информация, ет.0.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта “ Смъртта може да почака и Джеймс Бонд със Cinema City и Paradise Center ”. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им в профила на Paradise Center в Instagram и на интернет страницата www.paradise-center.com