Parking Rules

Правилник за организация и функциониране на системата за платено паркиране (за краткост „Правилник за паркиране“)

„МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ  гр. София, п.к. 1407, район Триадица, бул. „Черни връх“ 100, собственост на Булфелд ЕООД („Собственик на Парадайс Център), „Хай-Тек Секюрити“ ЕООД („Дружество управляващо Паркинга“)

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият Правилник за паркиране установява общите правила, които трябва да бъдат спазвани от всички посетители на Парадайс Център и по-специално от Ползвателите, използващи Паркинга, с цел ефикасното използване на съществуващите места за паркиране и свободно придвижване.

Разпоредбите на настоящия Правилник се допълват от приложимите закони, включително:

- Закон за пътищата

- Закон за движение по пътищата

- НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци  

Паркингът е частна собственост, а достъпът на Ползвателите до него е възможен само, ако са в съответствие с настоящия Правилник за паркиране и с приложимото законодателство. Паркингът е категоризиран и класифициран като частен път, отворен за обществен трафик през целия период, през който Парадайс Център е отворен за обществеността.

При заявка за издаване на билет за достъп до Паркинга лицето, желаещо да паркира (Ползвател),  приема и се ангажира да спазва условията на настоящия Правилник за паркиране и пътните знаци.

 

ГЛАВА 1 – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. За целите на настоящия Правилник за паркиране, паркоместата са определени места разположени на нива -2, -3  в Парадайс Център, ограничени от перпендикулярни на пътеките за движение на автомобили линии, маркирани върху пътната настилка с бяла боя.

Чл. 2. Всеки шофьор е длъжен да паркира правилно автомобила си така, че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства /предотвратява           заемането на паркоместата в непосредствена близост.

Чл. 3. Дружеството управляващо Паркинга си запазва правото да обозначи определени зони в Паркинга, където ще се прилагат специфични правила, съгласно решението на собственика на Парадайс Център.

Чл. 4. Достъпът до Паркингa става чрез заявяване и получаване на билет за достъп от специалните бариери, поставени на всяка входна точка. Напускането на Паркинга е възможно само след върнат валиден талон за паркиране в машините на бариерите и заплатена такса за паркиране.

 

ГЛАВА 2 – ОПЕРАТИВЕН ГРАФИК НА  ПАРКИНГА

Чл. 5. Оперативният график на Паркинга е, както следва:

Понеделник – неделя, между 07:00 и 22:00 часа 

Паркирането в Паркинга се разрешава само в рамките на работното време на Паркинга; 

 

ГЛАВА 3 - СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНИЯ - ТАКСИ И ПРАВИЛА

Чл. 6 Цената за ползване за всяко заето място за паркиране в Паркинга се определя съгласно тарифа, посочена по-долу:

Чл. 7 Приложимата тарифа за паркиране включва ДДС и е както следва:

  • Престой до 2 часа — безплатен паркинг
  • Престой от 3 часа до 5 часа — 2 лв./час с включен ДДС
  • За всеки час след 5-ия — 4 лв./час с включен ДДС
  • След десетия час – 6 лв./час с включен ДДС 

Ползвателят има право на 2 часа престой без заплащане на такса за един календарен ден. Тези часове ще бъдат отчитани независимо от броя на влизанията на МПС на Ползвателя в Паркинга. След изтичането на първоначалния            2 часa престой, цената за ползване на място за паркиране се определя според продължителността на престоя и тарифата по-горе.Показаните цени са за цял час и не са делими.

Всяко разделяне на часовия интервал ще бъде таксувано, като се има предвид цената за цял час.

След заплащане на таксата, правото на паркиране се анулира. Излизането от Паркинга ще бъде извършено в рамките на 15 (петнадесет) минути след плащането на таксата. В противен случай ще се дължи такса за допълнителен час за паркиране.

Чл. 8 Таксата за паркиране се заплаща , както следва:

а) чрез  машините за плащане, разположени при входа / изходите на паркинг нивата /-2 и -3/, използвайки  монети или банкноти, както следва:

монети или банкноти се поставят директно в машината. Банкноти с номинална стойност над 50  (петдесет) лв. не се приемат. Могат да се използват само монети от 0.10, 0.20, 0.50, 1 лв. и 2 лв..

б) Ръчно в Паркинг Офис на парко ниво -3

Чл. 9 В случай на загуба, унищожаване или влошаване на билета за достъп до паркинга може да бъде поискан дубликат на горепосочените платежни пунктове, срещу заплащане на 25 (двадесет и пет) BGN (с включен ДДС) на ден между 07:00-22:00. 

Чл. 10 Позовавания, отнасящи се до абонатите на Паркинга към Парадайс Център:

• Загубата или унищожаването на картата от Абоната ще бъде таксувано 25 лв.;

• В случай на загуба на картата, Абонатът ще уведоми Паркинг Офис, за да блокират картата.

Чл. 11  МПС могат да паркират само в рамките на маркираните места за паркиране. Забранени са престоя или паркирането на места, които са резервирани чрез указателни табели, знаци за постоянно ползване, на места за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания или пред аварийни изходи, складови помещения, помещения за техническо обслужване.

Забранява се влизането, паркирането и престоя на МПС, оборудвани с автомобилни газови уредби (АГУ) на подземно паркинг ниво. В случай на причинени вреди на собственика на Търговския център, на Дружеството, управляващо Паркинга, и/или трето лице и/или в случай на наложени санкции от страна на контролни органи, като резултат от неспазване на настоящата забрана, пълна отговорност носи Ползвателят на МПС.

Ползвателят следва да спазва пътните знаци и другите правила за ползване на Паркинга, както и указанията на служителите на дружеството, управляващо Паркинга. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата. 

За първо нарушение на настоящите правила за паркиране  Дружество управляващо Паркинга налага глоба в размер на 25 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. В случай, че Ползвателят напусне с МПС Паркинга без да върне валиден билет, дори когато това е първо нарушение, МПС няма да бъде допускано до Паркинга за период до 1 (една) година. 

За всяко следващо нарушение Дружеството, управляващо Паркинга, няма да допуска МПС до Паркинга за период до 1 (една) година. 

 

ГЛАВА 4 – ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПАРКИРАНЕ

Чл. 12 Дружество управляващо Паркинга  си запазва правото да забранява достъпа на определени автомобили в Паркинга по свое усмотрение, като например, но без ограничение, на товарни автомобили, с функционалност, неподходяща за използване на Паркинга.

Чл. 13 Максималната скорост в автомобилния паркинг е 10 км/ч, и Ползвателите трябва да спазват стриктно пътните обозначения и знаци. Достъпът на превозни средства с животинска тяга или ремаркета с 4 или няколко оси е забранен.

Чл. 14 Паркирането на превозни средства е разрешено само на специално обозначените места.

Чл. 15 Достъпът на превозни средства за доставки по друг маршрут, различен от този, определен от Дружество управляващо Паркинга , е забранен.

Чл. 16 Паркоместата, запазени за хора с увреждания, могат да се използват само от превозни средства, показващи картата, издадена от компетентните органи, съдържаща международния знак  . Лицата с увреждания, които притежават картата, имат право да паркират на определените места за паркиране. Във връзка с това лицата с увреждания представят картата на представителя на Парадайс Център, за да отменят билета за достъп и, разбира се, таксата за паркиране. Използването на фалшиви карти, за да се получат тези предимства, ще бъде докладвано пред полицията и Ползвателят ще бъде задължен да заплати пълната такса за паркиране.

Чл. 17 Влизането в Паркинга представлява мълчаливо съгласие на водача относно прилагането на разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране. 

Чл. 18 Дружество управляващо Паркинга ще изпълнява настоящия Правилник за паркиране и ще прилага съответните тарифи, предвидени в него.

Чл. 19 Забраняват се всякакви шумни дейности на Паркинга, освен ако няма предварително писмено одобрение от Дружество управляващо Паркинга.

Чл.20 Ползвателите, клиентите и посетителите се задължават и приемат следното:

a) А)Да не използват Паркинга за опасни, незаконни, неетични дейности или за просия;

b) Б) Да не използват Паркинга с цел ремонт на моторни превозни средства, дейности по поддръжка на автомобилите, или други подобни дейности;

c) С) Да не организират каквито и да е политически или обществени срещи, стачки, представления, или търговски дейности в Паркинга;

d) Д) Да не организират къмпинги или пикници в Паркинга, спортни или други дейности в района;

e) Е) Да не разпространяват рекламни или други материали, без писменото разрешение на Дружество управляващо Паркинга;

f) Ж) Да не извършват нищо, което може да наруши обществения ред, да причини щети или неудобства, както на Паркинга, така и на неговите потребители;

g) З) Да не оставят без надзор животни или опасни вещества в превозните средства;

h) И) Да не оставят невръстни лица без надзор на Паркинга или в паркираните превозни средства;

i) Й) Да не провеждат професионални фотосесии, без писменото съгласие на Дружество управляващо Паркинга;

j) К) Да не използват клаксони;

k) Л) Да не паркират доброволно превозното средство с работещ двигател;

l) M) Да не  замърсяват със запалими, опасни или органични вещества;

m) Н) Да не инициират или участват в състезания в Паркинга, без съгласието на Дружество управляващо Паркинга;

n) О) Да не оставят личните си вещи без надзор; Дружество управляващо Паркинга и Собственикът на Парадайс Център не поемат отговорност за тяхното изчезване;

o) П) Да поддържат чистотата на Паркинга и да изхвърлят боклука на определените места;

p) Р) Да не извършват маневри, които могат да бъдат опасни за другите участници;

q) С) Да не изпитват/тестват автомобилите си на Паркинга;

r) Т) Да не повреждат Паркинга или неговите елементи;

s) У) Да паркират на обозначените места, без да засягат правото на други потребители да паркират;

t) Ф) Да не паркират превозни средства за повече от 24 последователни часа.

Чл. 21 Дружество управляващо Паркинга ще осигури на посетителите цивилизовани условия за паркиране, т.е. почистване и подходящо осветление. Видеокамерите, инсталирани на Паркинга, са предназначени изключително за наблюдение на потоците на движение; видеоклиповете няма да бъдат достъпни за обществеността, но при поискване ще бъдат предоставени на властите.

Чл. 22 Забранено е паркирането извън работното време, или за период над 24 последователни часа  в Паркинга. В случай, че след изтичане на максималното време за престой на МПС в Паркинга Ползвателят продължи използването на мястото за паркиране, той дължи плащането на обезщетение за ползването на паркомястото на Дружеството управляващо Паркинга, в размер на 500 (петстотин) лева, с вкл. ДДС. 

 

ГЛАВА 5 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 23 Ползвателите трябва изцяло да спазват правилата за функциониране на Паркинга, а ако наруши някоя от разпоредбите на тези правила, Ползвателя следва да заплати наложената санкция.

Чл.24 Ползвателите не могат да влизат в паркингa без билета, издаден при отварянето на бариерата за достъп, като се има предвид, че излизането е разрешено само след заплащане и валидиране на билета за паркиране.

Чл. 25 Всички щети, причинени както на собствени превозни средства, така и на други превозни средства или съоръжения от Ползвателите по време на движение или паркиране в Паркинга, ще бъдат покрити от виновните лица, изключвайки от  отговорност Дружеството управляващо Паркинга и Собственика.

Чл. 26 При паркиране Ползвателят  носи отговорност за вещите, оставени в автомобила, като затваря вратите, капака на двигателя и багажника, прозорците, люка, капачката на резервоара и т.н., тъй като Дружество управляващо Паркинга и Собственикът не са отговорни за тяхната сигурност по какъвто и да е начин.

Чл. 27 На Ползвателите се препоръчва да не оставят ценни вещи в превозните средства, тъй като Дружество управляващо Паркинга и Собственикът не носят отговорност за тяхното изчезване.

Чл. 28 Ползвателите трябва да спазват правилата за пожарна безопасност както и указанията на Дружеството управляващо Паркинга, на охранителната фирма или на пожарникарите, като Ползвателите са пряко отговорни за причинените от тях щети при неспазване на гореспоменатите правила .

Чл. 29 Шофьорът и другите пътници ще поддържат чистотата на мястото за паркиране и няма да съхраняват каквито и да е материали на Паркинга; отпадъците следва да се изхвърлят в кофите за боклук.

 

ГЛАВА 6 – САНКЦИИ

Чл. 30 Следното представлява отклонение от настоящите Правила за паркиране и се наказва с глоба на стойност 25 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС и недопускане до Паркинга за период до 1 (една) година. :

а. спиране или паркиране на превозното средство на места, различни от тези, които са обозначени и маркирани, или заемане на повече места за паркиране, паркиране пред пътища за евакуация, или неправилно паркиране на места, предназначени за хора с увреждания;

б. излагане на автомобила за продажба на Паркинга, без предварително одобрение от Дружество управляващо Паркинга.

Чл. 31 Повтарящо се превишаване на скоростта на Паркинга ще бъде наказано чрез ограничаване на достъпа на съответното превозно средство до Паркинга за период до 1 (една) година

Чл. 32 Нарушенията се установяват въз основа на настоящия Правилник за паркиране и при надлежно спазване на действащото законодателство относно движението по обществени пътища, от служителите по охраната или други служители на Парадайс Център по отношение спазването на разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране, и от компетентните държавни органи по отношение спазването на разпоредбите на приложимото законодателство.

 

ГЛАВА 7 – ЗАКЛЮЧВАНЕ И/ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Чл. 33 По преценка на Дружеството управляващо Паркинга, превозните средства, блокиращи или възпрепятстващи движението, паркирани на други места за паркиране, различни от определените, обозначени със зелена светлина, паркирани за по-дълъг период от посочения в чл. 22, както и тези, които заемат места за паркиране на лица с увреждания, без да притежават картата по чл. 16, ще бъдат заключени и/или задържани, транспортирани и съхранявани, както и тези, които заемат паркоместата на хора с увреждания, без да притежават картата, посочена в чл. 16.

Ползвател на превозното средство изрично приема блокирането на колела/предно стъкло и задържането, транспортирането и съхранението на превозното средство на определени места от икономически оператор, упълномощен да предоставя такива услуги, чрез договор, сключен от управителя на Парадайс Център във всички случаи, посочени в настоящия чл. 33; собственикът/водачът Ползвател на превозното средство ще изплати изцяло всички разходи за задържане, транспорт и съхранение в съответствие с чл. 64, ал. 2 от ПНС 195/2002, начислени от външния доставчик на услуги, както и допълнителната такса за паркиране, предвидена в чл. 5, таксата за отключване, посочена в чл. 14 по-горе. Дружество управляващо Паркинга и/или Собственикът на Парадайс Център не носят отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на заключване и/или задържане, транспортиране и/или съхранение на превозното средство.

Чл. 34 Едно от предните колела на автомобила или предното стъкло ще бъде блокирано със специални устройства. Заключващото устройство ще бъде жълто и ще бъде невъзможно да се отстрани; смяната на заключеното колело също ще е невъзможна. Задържаните превозни средства ще бъдат поставени на специално предназначени места, като предното им колело е заключено. След задържането, това ще бъде обявено чрез съобщителната система на Парадайс Център, посочвайки регистрационния номер на превозното средство.

Чл. 35 Преди заключването на колелата или задържането на превозните средства, те ще бъдат снимани, за да се докаже нарушението на настоящия Регламент от водача. Също така, снимки ще бъдат направени след заключването- със заключеното колело или предно стъкло. На предното стъкло на заключените превозни средства ще бъде изпратено уведомление, съдържащо информация относно нарушението по настоящия Регламент и стъпките, които Ползвателят трябва да следва, за да отключи превозното средство, т.е. да попълни формуляр на Информационното гише на Парадайс Център, да заплати таксата за освобождаване и да подпише протокола за отключване.

Чл. 36 Колелата ще бъдат отключени след напомняне на водача на разпоредбите на Регламента.

 

ГЛАВА 8 – ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Чл. 37 Служителите по сигурността на Парадайс Център нямат задължение за охрана на автомобилите, паркирани в Паркинга.

Чл. 38 Собственикът на Парадайс Център не поема каквато и да е гражданска или наказателна отговорност за каквато и да е повреда, кражба, пожар и всякакви щети причинени от трети лица върху превозните средства в Паркинга, и/или  вещи, оставени в тях . 

Във връзка с горното Дружество управляващо Паркинга и Собственика не носят отговорност пред Ползвателя и след излизането на автомобила от Паркинга.

Лични данни

„„Хай-Тек Секюрити“ ЕООД притежаващо Лиценз за частна охранителна дейност №: 3072/ 13.12.2016 г., издаден от Главна дирекция „Национална полиция“, осъществява охранителен режим с физически сили и технически средства върху Паркинг към Търговски център „ Парадайз“ на основание Договор за охранителни услуги за ТЦ „Парадайз“ от 30.01.2018 г. При осъществяване на дейността си, на основание на чл.11 ал.2 от Закона за частната охранителна дейност дружеството осъществява видеонаблюдение при спазване  на Закона за защита на личните данни.

Дружеството, управляващо Паркинга, обработва регистрационните номера на моторните превозни средства с оглед спазване правилата за ползване на Паркинга.

С вземането на талон за паркиране или с навлизането в Паркинга Ползвателят предоставя изричното си съгласие „Хай-Тек Секюрити“ ЕООД да обработва регистрационния номер на управляваното от него моторно превозно средство. На основание чл. 56 ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност „Хай-Тек Секюрити“ ЕООД посредством информационни табла, уведомяват всички посетители и ползватели на Паркинга за използването на техническите средства за видеонаблюдение.

Личните данни, събирани чрез средствата за видеонаблюдение ще бъдат съхранявани от „Хай-Тек Секюрити“ ЕООД на основание чл. 56 ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност - за срок до два месеца и в зависимост от технологичните възможности на системата за Видеонаблюдение.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, както и право да поиска същите да бъдат заличени, коригирани или блокирани, когато обработването им не отговоря на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ГЛАВА 9 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39 Собственикът си запазва правото да променя настоящия Правилник за паркиране по всяко време и без предизвестие.

Чл. 40 Всяко превозно средство, паркирано за повече от 2 последователни календарни дни ще се счита за изоставено.

Чл. 41Разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране се прилагат и за превозни средства за снабдяване или доставки, както и за таксита.

Чл. 42 Настоящият Правилник  за паркиране и извадки от него ще бъдат поставени на видими предвидени за това места, на територията на Паркинга.

Пълните правила можете да намерите на www.paradise-center.com

 

Управление на Парадайс Център