Общи правила и условия

 • Обща информация

  • Интернет страницата на Парадайс Център, достъпна на адрес www.paradise-center.com е собственост на „Булфелд“ ЕООД ("Дружеството"), със седалище на адрес бул. „Черни връх“ 100, ет. 4, София 1407, България,  регистрирано в българския Търговски регистър с ЕИК 175266642

   Уведомлението относно обработката на лични данни е достъпно тук: Информационна бележка и е част от настоящите Общи условия и съдържа подробности за това как събираме, използваме и обработваме информацията на потребителите, когато те разглеждат интернет страницата, както и за техните права във връзка с личните им данни. 

   За да използват интернет страницата, Потребителите трябва да са навършили 18 години и да се съгласят с настоящите Общи правила и условия.

   Чрез достъпа и използването на интернет страницата, потребителите потвърждават и, когато е приложимо, приемат настоящите Общи правила и условия, както и други приложими политики за интернет страницата.

   Ако не сте съгласни с настоящите Общи правила и условия или с която и да е част от тях, моля, не използвайте интернет страницата по какъвто и да е начин.

 • 2. Определения

  • Интернет страница

   www.paradise-center.com

   Дружество

   „Булфелд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул. „Черни връх“ 100, ет. 4, София 1407, България, част от NEPI Rockcastle Group.

   Група

   Всички други субекти от групата NEPI Rockcastle. Списък на дружествата на NEPI Rockcastle Group можете да намерите тук: www.nepirockcastle.com

   NEPI Rockcastle

   Акционерно дружество, регистрирано съгласно законодателството на Нидерландия, регистрирано под №.  87488329, със седалище и адрес на управление: Стравинскилаан 563, WTC, Зуидас, Тауър тен, 5-и етаж, 1077XX Амстердам.

   Потребител/потребители

   Всеки потребител/потребители, който навигира и/или чете и/или използва и/или се регистрира на интернет страницата и/или се абонира за бюлетина.

   Споразумение

   Означава Споразумението, сключено между потребителя и Дружеството, в съответствие с настоящите Общи правила и условия.

   Партньори - трети страни

   Под Партньори - трети страни се разбират партньорите, от чието име комуникираме с потребителите, и се разделят на: наематели на търговските центрове на групата NEPI Rockcastle, масмедийни партньори, сътрудници и организатори на събития.

   Пълният списък на партньорите - трети страни в Парадайс Център се актуализира на тримесечие и може да бъде намерен тук: paradise-center.com/tenants/stores, paradise-center.com/tenants/restaurants-cafes, paradise-center.com/tenants/entertainment, paradise-center.com/tenants/services

   Партньорите - трети страни нямат достъп до личните данни на потребителите, освен ако Дружеството не е получило предварително съгласие от потребителя за това.

   Съпартньори

   Дружества:

   • Доставчик на решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

   • Доставчици на услуги за разработване и поддръжка на интернет страници

   декларират, че са съпартньори на Дружеството по смисъла на разпоредбите на Европейските регламенти и че предметът на договора или асоциацията е тясно свързан с изпълнението на задълженията на Дружеството към потребителите във връзка с предоставянето на услугите на интернет страницата.

   Съпартньорите са отговорни за спазването на задължението относно защитата на личните данни, до които имат достъп или които получават от Дружеството или друго дружество от Групата.

   Лични данни

   Всяка информация за потребителя, която позволява той/тя да бъде идентифициран пряко или косвено, включително, но не само име, фамилия, пол, дата на раждане, имейл адрес, номер на мобилен телефон, дали е женен/омъжена, има ли деца, на каква възраст са децата и т.н., и която се предоставя от потребителя за участие в кампании, абонамент за бюлетина, изпращане на мнения и предложения, публикуване на материали или за друга цел.

   Съгласие за обработване на лични данни

   Означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за желанията на субекта на данните, с което той или тя чрез декларация или изрично потвърждаващо действие изразява съгласието си за обработването на лични данни, отнасящи се до него/нея.

   Длъжностно лице по защита на данните

   Дружеството и/или съпартньорите ще назначат лице, което ще отговаря за информирането и консултирането на администратора или обработващия лични данни и служителите, обработващи лични данни, за техните задължения съгласно закона, както и за наблюдението за спазването на законите за защита на данните и политиката за защита на личните данни на администратора или обработващия лични данни, за сътрудничеството с надзорния орган, действащ като точка за контакт на надзорния орган по въпроси, свързани с обработването на данни.

   С лицето за контакт за Дружеството или други дружества от групата NEPI Rockcastle, т.е. с длъжностното лице по защита на данните, може да се свържете на адрес:

   data.protection@nepirockcastle.com

 • 3. Достъп до интернет страницата

  • Потребителите могат да получат достъп до интернет страницата, като отидат на адрес paradise-center.com

 • 4. Сключване на споразумение

  • Достъпът до и използването на интернет страницата представлява изричното и недвусмислено съгласие на потребителя да сключи Споразумение, което включва настоящите Общи условия.

   Споразумение между Дружеството и потребител, който желае да създаде профил на интернет страницата, се изпълнява само ако са извършени всички изброени по-долу действия:

   •          Потребителят осъществява достъп до интернет страницата www.paradise-center.com;

   •          Потребителят прочита внимателно настоящите Общи условия, Уведомление относно обработката на лични данни, достъпни тук: Информационна бележка

   •          С приемането на настоящите Общи условия потребителят потвърждава, че всички други последващи или съпътстващи ангажименти във връзка с настоящите Общи условия са заменени от настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия не създават права за трети лица.

 • 5. Продължителност и прекратяване на споразумението

  • Споразумението се счита за сключено за неопределен период от време.

 • 6. Използване на интернет страницата

  • Потребителите нямат право:

   •          да осъществяват достъп до и да използват интернет страницата за цели и чрез средства, които се квалифицират като злоупотреба;

   •          да използват интернет страницата по какъвто и да е начин или да предприемат каквото и да е действие, което причинява или може да причини вреда на интернет страницата или да влоши неговата работа, наличност или достъпност;

   •          да използват интернет страницата по незаконен, измамен или вреден начин или във връзка с незаконна, измамна или вредна дейност;

   •          да използват интернет страницата за копиране, съхраняване, хостване, предаване, използване, публикуване или разпространение на материали, които съдържат (или са свързани с) шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски коне, червеи или друг зловреден  софтуер;

   •          да извършват каквито и да било систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, но не само, извличане на данни и събиране на данни), по отношение на или във връзка с интернет страницата, без предварителното писмено съгласие на Дружеството;

   •          да използват данни, събрани от интернет страницата, за всякакви директни или индиректни маркетингови дейности, включително, но не само, маркетинг по електронна поща, SMS маркетинг, телемаркетинг и маркетинг по конвенционална поща;

   •          да използват данните, събрани от интернет страницата, за да се свързват с физически лица, дружества или други лица и организации. 

    

 • 7. Обработка на лични данни

  • Общата правна рамка, уреждаща защитата на личните данни, е Общият регламент за защита на личните данни № 679/2016 ("ОРЗД"), приложим в Европейския съюз.

   Интернет страницата www.paradise-center.com използва "бисквитки". За повече информация относно личните данни, събирани от бисквитките, потребителят следва да се запознае с Политиката за бисквитките, достъпна тук: Политика за бисквитките.

   Допълнителна информация за това как обработваме Вашите лични данни, когато осъществявате достъп до и използвате интернет страницата, включително когато се регистрирате за кампании, организирани от Дружеството чрез интернет страницата, включително как можете да оттеглите съгласието си, можете да намерите в Информационната бележка за обработване на лични данни, достъпна тук: Информационна бележка 

 • 8. Интелектуална собственост

  • Дружеството зачита правата на интелектуална собственост на други лица и изисква от потребителите да зачитат всички права върху интелектуалната собственост, притежавани от Дружеството или трети лица.

   Съдържанието и графиките на интернет страницата, включително, но не само, цялото текстово съдържание, техническите източници на всички съществуващи и бъдещи услуги и улеснения са собственост на Дружеството и/или на неговите бизнес партньори, в зависимост от случая. Те са защитени с авторски права, права върху търговски марки и други закони и договори. Дружеството не носи отговорност за достоверността на правата върху интелектуалната собственост, принадлежащи на неговите бизнес партньори, които се използват на интернет страницата, както е договорено с последните. В случай че съдържанието на интернет страницата включва конкретна препратка към бизнес партньори на Дружеството или към техните права върху интелектуална собственост, или към извършваните от тях бизнес дейности, а именно маркетингови кампании, продукти и услуги, Дружеството не носи отговорност за достоверността и законосъобразността на тази информация, предоставена изцяло от неговите бизнес партньори, които носят пълната правна отговорност за това съдържание.

   Чрез използването на определени специфични инструменти на интернет страницата, където са посочени, потребителите прехвърлят на Дружеството своите права върху интелектуалната собственост, включително, но не само текстове, публикувани на интернет страницата, файлове, качени на интернет страницата.

   Потребителите трябва да зачитат всички права върху интелектуалната собственост на Дружеството, както и тези на неговите бизнес партньори, популяризирани на интернет страницата, както е предвидено в приложимото законодателство. На потребителите се забранява да използват изображения, търговски марки или знаци, принадлежащи на Дружеството или на трети страни, освен ако не са получили предварително писмено съгласие от законните притежатели.

   Потребителите могат да разглеждат, изтеглят и отпечатват страници от интернет страницата само за своя лична употреба, която е предмет на ограниченията, посочени по-долу, или на други клаузи в настоящите Общи условия. Всяко използване на съдържанието за цели, различни от лична употреба, може да се извършва само с предварителното писмено съгласие на Дружеството и при посочване на източника на информацията.

   В тази връзка потребителите нямат право:

   • да препубликуват материали от интернет страницата (включително препубликуване в други интернет страници);

   • да продават, отдават на лизинг или сублицензират материали от интернет страницата;

   • да разкриват публично каквито и да било материали от интернет страницата;

   • да възпроизвеждат, дублират, копират или използват материали от интернет страницата за маркетингови цели;

   • да разпространяват материали от интернет страницата, с изключение на специфични материали или материали, изрично предназначени за разпространение.

   Заявки за използване на съдържанието на интернет страницата за цели, различни от лична употреба, могат да бъдат адресирани до бул. „Черни връх“ 100, ет. 4, София 1407, България на вниманието на „Булфелд“ ЕООД или по имейл office@paradise-center.com

   Настоящите Общи условия не предоставят на потребителите никакви права, собственост или интереси по отношение на интернет страницата, съдържание, притежавано от други лица и публикувано на интернет страницата, търговски марки, знаци или други права върху интелектуална собственост, притежавани от Дружеството.

   Като се има предвид, че Дружеството желае да подобри преживяването на потребителите на интернет страницата, то насърчава мненията и предложенията; въпреки това Дружеството може да използва коментарите или предложенията без никакви задължения към потребителите.

   Мнения и предложения могат да се изпращат на адрес: бул. „Черни връх“ 100, ет. 4, София 1407, България на вниманието на „Булфелд“ ЕООД или по имейл office@paradise-center.com

 • 9. Откази и преотстъпвания

  • Нито една ситуация, в която Дружеството не предприеме незабавни действия за упражняване на някое от своите права, няма да се счита за отказ от това право или от неговото упражняване.

   Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за невалидна или неефективна, това няма да се отрази на останалите разпоредби и те ще останат в сила и напълно валидни, като бъдат тълкувани в най-широката степен, позволена от закона.

   В гореописания случай невалидната или неефективна разпоредба ще бъде заменена с друга законно приета разпоредба, която най-пълно се доближава до първоначалната цел на Дружеството. Това се отнася и за пропуски.

   Потребителите нямат право да възлагат частично или изцяло своите права съгласно настоящите Общи условия.

   Дружеството може да преотсъпи правата си на някое от своите дъщерни дружества или на други дружества от групата NEPI Rockcastle, или на всеки правоприемник, свързан с интернет страницата.

 • 10. Ограничаване на отговорността

  • Дружеството предоставя Сайта КАКТО Е, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ и КАКТО Е НАЛИЧЕН, без изрична или подразбираща се гаранция. НИЕ СЪЩО ТАКА ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МАРКЕТИНГОВА ГАРАНЦИЯ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТ ЗА СПЕЦИАЛНА ЦЕЛ ИЛИ НУЖДА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ интернет страницата, ЩЕ БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ, БЕЗОПАСНИ, ТОЧНИ ИЛИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

   Дружеството не гарантира, че интернет страницата ще бъде постоянно достъпна.

   Ако се налага извършването на дейности по поддръжка и интернет страницата е недостъпна поради причини, свързани с поддръжката, Дружеството ще информира Потребителя при влизането му в интернет страницата.

   Дружеството не носи отговорност за отпадане на интернет/мрежата и по-специално за прекъсвания, поради които интернет страницаът не може да бъде достъпена вследствие на технически или други затруднения, които Дружеството не може да контролира, като например форсмажорни обстоятелства, вина на трети лица.

   Дружеството не носи отговорност за неточни и/или неверни лични данни, предоставени от потребителите, особено за тези, предоставени от непълнолетни лица, които имат за цел да създадат впечатление, че са навършили 18 години, с цел създаване на профил в интернет страницата.

   Потребителят потвърждава, че Дружеството няма да осъществява контрол, нито има задължението да извършва действия по отношение на:

   • съдържание на трети страни, достъпно за потребителя чрез интернет страницата;

   • ефектът на съдържанието, достъпено чрез интернет страницата, върху потребителя;

   • тълкуването или използването на съдържанието на интернет страницата от страна на потребителя;

   • действията, предприети от Потребителя след достъп до съдържанието на интернет страницата;

   • съдържанието или точността, спазването на авторските права, законността или благоприличието на материалите/информацията, намиращи се на връзки към други интернет страници, политиките за поверителност и условията за регулиране, прилагани от такива интернет страници. Препоръчваме ви да прочетете предварително правните условия и друга информация, свързана със събирането на лични данни. Съдържащите се тук правила се прилагат само за информацията, събрана на тази интернет страница;

   • щети, причинени от грешки, неточности или невъзможност за актуализиране на информацията, публикувана на интернет страницата и произхождаща от външни източници;

   • щети, причинени от неизправност на интернет страницата или невъзможност за достъп до определени линкове, публикувани на интернет страницата.

    • Дружеството не носи отговорност за каквито и да било косвени, специални или случайни щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на интернет страницата.

   • Потребителят се съгласява, че продуктите или промоциите, публикувани на интернет страницата, не принадлежат на Дружеството, а на негови бизнес партньори, и че посочените цени са дадени с информационна цел и подлежат на необявени промени, за които Дружеството не носи правна отговорност. Представените на интернет страницата презентации на продукти, услуги и промоции принадлежат единствено на бизнес партньорите, които носят правна отговорност за предоставената информация.

   • Потребителят се съгласява, че Дружеството не носи отговорност за загуби, разноски, съдебни процеси, искове, разходи или други задължения, ако те са пряко причинени от неспазването на настоящите Общи условия.

   • Потребителят се съгласява, че ако цените или други данни, свързани с продукти/промоции на бизнес партньори на Дружеството, са били неправилно посочени, Дружеството си запазва правото да промени информацията, показана на интернет страницата, без да носи каквато и да е отговорност в това отношение.

   • Потребителят разбира, че изображенията, показани на интернет страницата, са само с илюстративна цел и че продуктите, доставени от бизнес партньорите на Дружеството, могат да се различават по какъвто и да е начин, както по отношение на изображението, така и поради промени в характеристиките и дизайна, като Дружеството няма да носи отговорност в това отношение.

   • Дружеството гарантира оптимална работа на интернет страницата само с браузъри Internet Explorer версия 9 (най-малко), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 • 11. Приложимо право

  • Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

   Страните уреждат по взаимно съгласие всички спорове във връзка с настоящите Общи условия в рамките на 15 работни дни от писменото уведомление от страна на потребителя. Ако страните не успеят да постигнат споразумение, спорът ще бъде разрешен от компетентния български съд.

   Потребителите не могат да се отказват от правата си, предвидени в закона. Всички договорни разпоредби, които отменят или ограничават правата на потребителите съгласно закона, няма да имат правни последици за тях.

 • 12. Промени в Общите правила и условия

  • Настоящите Общи правила и условия са актуализирани на 16.05.2024

   Дружеството си запазва правото по всяко време да преразглежда и актуализира настоящите Общи правила и условия. 

   Поради тази причина, когато посещавате интернет страницата, моля, проверете съответния раздел от Общите условия, тъй като те може да са се променили след последното Ви посещение.

   Ако имате някакви въпроси относно информацията, съдържаща се на тази страница, моля, изпратете ни имейл на data.protection@nepirockcastle.com.

   В случай че промяната/допълнението нарушават правата на потребителя, Дружеството ще информира потребителя, като изпрати съобщение на имейл адресите, свързани с потребителския профил.

   Продължавайки да използва интернет страницата след въвеждането на определени изменения/допълнения, потребителят се съгласява да спазва тези изменения/допълнения.

   АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРИЕМЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ/ДОПЪЛНЕНИЯ, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПРЕУСТАНОВИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

Отведи ме до секция